wz

 Cezmín Cezmín

Kruhový objazd na precvičenie

Predstav si, ideš po Anglicku a si už dostatočne zmätený, pretože musíš isť vľavo.
Tu uvidíš túto značku:A pýtaš sa: „Čo ma teraz čaká?“ Po pár metroch sa to objaví ...

… presne ako magický kolotoč...

Vraj v Anglii existujú 4 také. Vo Swindone, v Londýne, v Cardiffe a neďaleko Southamptonu. Uprostred je smer objazdu ako na kontinente, na obvode ako v Anglicku, ale len pre odbočenie vľavo a navyše sa dajú vtipne využívať dielčie okruhy. Šialení jazdci zo Slovenska a Česka to strihajú priamo, priestoru je dosť, ale nesmie ich pri tom vidieť polícia. A keď napadne raz za dvadsať rokov trochu snehu a zmiznú biele čiary, tak až vtedy to je riadna "čuračina."
Ti Angličania sa zbláznili!
Žiadny div, že ich Boh zatratil a poslal na ostrov!

ZÁKON O CESTNEJ PREMÁVKE - NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA

SADZOBNÍK POKÚT
ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

OBCHÁDZANIE
§ 14 ods. 1
Obmedzenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca –
60 Eur
Ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca –
100 Eur

PREDCHÁDZANIE
§ 15 ods. 2
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní –
60 Eur
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy vodičom, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním – predložiť
§ 15 ods. 3
Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje –
50 Eur
Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje –
100 Eur
§ 15 ods. 4
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom –
60 Eur
§ 15 ods. 5
Porušenie zákazu predchádzania –
150 Eur
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

RÝCHLOSŤ JAZDY
§ 16 ods. 1
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať –
60 Eur
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode, alebo ohrozeniu protiidúceho vodiča, vodiča idúceho za ním, alebo iného účastníka cestnej premávky – predložiť
§ 16 ods. 2 až 7
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej. premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou
o viac ako 10 km/h –
50 Eur
o viac ako 20 km/h – 1
00 Eur
o viac ako 30 km/h –
200 Eur
o viac ako 40 km/h –
300 Eur
o viac ako 50 km/h –
400 Eur
o viac ako 60 km/h –
500 Eur
o viac ako 70 km/h –
650 Eur

ODBOČOVANIE
§ 19 ods. 1
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania –
50 Eur
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním – predložiť

§ 19 ods. 2
Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje –
60 Eur
§ 19 ods. 4
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku –
60 Eur
Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo –
60 Eur
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky –
100 Eur
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť
§ 19 ods. 5
Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy –
60 Eur
Ak došlo k dopravnej nehode – predložiť

JAZDA CEZ KRIŽOVATKU
§ 20 ods. 1
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a došlo k
ich obmedzeniu –
60 Eur
ich ohrozeniu –
150 Eur
dopravnej nehode – predložiť
§ 20 ods. 2
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k
ich obmedzeniu –
50 Eur
ich ohrozeniu –
100 Eur
dopravnej nehode – predložiť
§ 20 ods. 3
Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke –
60 Eur
§ 20 ods. 4
Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj. prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad –
60 Eur
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky –
100 Eur
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

VCHÁDZANIE NA CESTU
§ 21 ods. 1
Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny –
60 Eur
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky –
100 Eur
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť
§ 21 ods. 2
Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad –
50 Eur
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky –
60 Eur
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť
§ 21 ods. 3
Znečisťovanie cesty – 60 Eur

OTÁČANIE A CÚVANIE
§ 22 ods. 2
Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní – 60 Eur
§ 22 ods. 3
Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad –
60 Eur
§ 22 ods. 4
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané [písm. a) až g)] –
60 Eur

ZASTAVENIE A STÁTIE
§ 23 ods. 1
Zastavenie na obojsmernej ceste
v protismere vľavo –
30 Eur
Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3mpre každý smer jazdy –
60 Eur
Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy –
60 Eur

§ 23 ods. 2
Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta –
60 Eur

§ 23 ods. 3
Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m –
60 Eur

§ 23 ods. 5
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka –
60 Eur
Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu –
60 Eur
Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom –
60 Eur

§ 24 ods. 1
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho –
60 Eur

§ 24 ods. 2
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba –
60 Eur

§ 24 ods. 3,
Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia –
50 Eur

§ 25 ods. 1
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi –
150 Eur
Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse –
60 Eur
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. –
60 Eur
Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou –
60 Eur
Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel –
60 Eur
Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m –
60 Eur
Zastavenie alebo státie na parkovacom mieste vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím –
300 Eur
§ 25 ods. 2
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia –
60 Eur .

POKUTY, SANKCIE, PENÁLE
Zákon o cestnej premávke - nová právna úprava

SADZOBNÍK POKÚT ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIA
§ 27 ods. 2
Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu -
60 Eur
§ 27 ods. 5
Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde" na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať - predložiť
§ 28
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie [písm. a) až f)] -
150 Eur
§ 29
Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia - predložiť

ZNAMENIE O ZMENE SMERU JAZDY
§ 30 ods. 1
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky -
60 Eur

VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIA
§ 31
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia -
30 Eur

OSVETLENIE VOZIDIEL
§ 32 ods. 1
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením -
60 Eur
Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti - 20 Eur § 32 ods. 3
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší -
30 Eur § 33
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce -
60 Eur

VLEČENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
§ 34 ods. 1
Prekročenie povolenej rýchlosti jazdy pri vlečení motorového vozidla
o viac ako 10 km/h -
50 Eur
o viac ako 20 km/h -
100 Eur
o viac ako 30 km/h -
200 Eur
o viac ako 40 km/h -
300 Eur
o viac ako 50 km/h -
400 Eur
o viac ako 60 km/h -
500 Eur
o viac ako 70 km/h -
650 Eur
§ 34 ods. 4
Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením -
60 Eur
§ 34 ods. 5
Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo motorového vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse -
60 Eur

OSOBITOSTI PREMÁVKY NA DIAĽNICI A RÝCHLOSTNEJ CESTE
§ 35 ods. 1
Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km.h-1, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km.h-1- 60 Eur
Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky -
60 Eur
§ 35 ods. 2
Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených -
60 Eur
Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo:
k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky -
100 Eur
k spôsobeniu dopravnej nehody - predložiť
§ 35 ods. 3
Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg -
100 Eur
§ 36 ods. 1 písm. a)
Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko -
60 Eur
Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom -
60 Eur
§ 36 ods. 1 písm. b)
Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený -
60 Eur
§ 36 ods. 3
Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo k najbližšiemu parkovisku -
60 Eur
§ 36 ods. 4
Predchádzanie iného motorového vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné motorové vozidlo idúce po diaľnici -
60 Eur

OSOBITOSTI PREMÁVKY V ZIMNOM OBDOBÍ
§ 38 ods. 1
Použitie motorového vozidla kategórieM 1 aN1 v cestnej premávke, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, ak toto motorové vozidlo nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením "M+S", "M.S." alebo "M & S" -
60 Eur
Použitie motorového vozidla kategórie M2, M3, N2, N3 v cestnej premávke, ak toto nie je vybavené zimnými pneumatikami s označením "M+S", "M.S." alebo "M & S" aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v čase, keď sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza -
60 Eur

OBMEDZENIE JAZDY NIEKTORÝCH DRUHOV VOZIDIEL
§ 39 ods. 1
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. Triedy
v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 h -
60 Eur
v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 h -
60 Eur
§ 39 ods. 2
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel podľa ods. 1, ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni v čase od 00.00 do 22.00 h -
60 Eur
§ 39 ods. 5
Používanie zvláštnych motorových vozidiel v cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách bez povolenia na zvláštne užívanie ciest s výnimkou traktorov a pracovných strojov samohybných povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty II. Triedy a zvláštnych motorových vozidiel podľa ods. 5 písm. b) zákona -
60 Eur
§ 39 ods. 6
Porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy; na ceste II. triedy je takýmto vozidlám zakázaná jazda - 60 Eur
písm. a) v čase od 06.00 do 09.00 h, od 15.00 do 20.00 h a od 23 00 do 04.00 h -
60 Eur
písm. b) v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa ods. 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký s časmi podľa písm. a) -
60 Eur

VOZIDLÁ SO ZVLÁŠTNYMI VÝSTRAŽNÝMI ZVUKOVÝMI ZNAMENIAMI ALEBO SVETLAMI
§ 40 ods. 8
Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy - 100 Eur
V prípade ohrozenia týchto vozidiel -
150 Eur
V prípade spôsobenia dopravnej nehody - predložiť
Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel -
60 Eur
§ 40 ods. 10
Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy -
60 Eur

PREKÁŽKA CESTNEJ PREMÁVKY
§ 43 ods. 1
Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky -
60 Eur
§ 43 ods. 2 a 3
Neoznačenie prekážky cestnej premávky -
60 Eur

OSOBITNÉ OZNAČENIE VOZIDLA A PARKOVACÍ PREUKAZ
§ 44 ods. 4
Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá (ods. 1 písm. b) a parkovacieho preukazu -
60 Eur

PREPRAVA OSÔB
§ 45 ods. 2
Vyhadzovanie predmetov z vozidla -
60 Eur
§ 49 ods. 1, 2 a 3
Nedodržanie podmienok pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora -
60 Eur

PREPRAVA NÁKLADU
§ 51 ods. 2
Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky -
60 Eur

OSOBITNÉ USTANOVENIA O CHODCOCH
§ 52 ods. 3
Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) -
60 Eur
Porušenie povinnosti chodca idúceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev -
30 Eur

OSOBITNÉ USTANOVENIA O CYKLISTOCH

§ 55 ods. 2
Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla -
60 Eur
Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev -
30 Eur
§ 55 ods. 7
Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení -
30 Eur
§ 55 ods. 9
Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave -
10 Eur
(Ing. Marián Gogola, PhD. - VS 6/2009)