wz
 Cezmín Cezmín

(Späť | Obnoviť | Dopredu)

Staraj sa o syna a našu malú

Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách.

Poznámka: 

(Musím zmeniť slovo s  e  ks , ani ho nemôžem napísať, lebo mi zablokujú stránku, iba na pohlavná/é, ý. Nemôžem používať slovo - s  e  ks - preto je nahradené slovom -po hlav ne-, aby mi nebola zablokovaná stránka, keďže ju mám umiestnenú na webopriestore zdarma. Na platených stránkach sa vyskytujú také veci, ktoré by nemali tam ani byť a tu sa nehľadí ani na to, že je tu napísané pre informáciu a dobro tých, ktorí sú týraní... čo už...

Antidiskriminačný zákon
Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, vo výkone práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou, ak je možné prijatie takýchto opatrení požadovať vzhľadom na konkrétne okolnosti a na možnosti osoby, ktorá má povinnosť túto zásadu dodržiavať.
Zákon č. 365/2004 Z. z.  o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.
Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.
Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.
Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.
Obťažovanie je také zaobchádzanie s osobou, ktoré táto osoba môže odôvodnene považovať za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé a
ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zníženie dôstojnosti tejto osoby alebo vytvorenie nepriateľského, ponižujúceho alebo zastrašujúceho prostredia alebo
ktorého strpenie môže pokladať za podmienku na rozhodnutie alebo výkon práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov.
Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby.
Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby.
Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí
s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby alebo
s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblastiach ustanovených týmto zákonom. To neplatí, ak by v konkrétnom prípade jej dodržanie bolo alebo mohlo byť v rozpore s opatreniami potrebnými na zabezpečenie bezpečnosti, vnútorného poriadku, predchádzanie protiprávnej činnosti, zabezpečenie ochrany zdravia alebo ochrany práv, právom chránených záujmov a slobôd osôb.
Antidiskriminačný zákon upravuje aj zásadu rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní tovarov, služieb a vzdelávania, kde sa zakazuje diskriminácia osôb z dôvodu ich pohlavia, rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu.
Taktiež upravuje zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch. V súlade s touto zásadou sa zakazuje diskriminácia osôb z dôvodu ich pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo pohlavnej orientácie. Ide najmä o otázky prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania, výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania, prístupu k odbornému vzdelávaniu, členstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov, organizácii zamestnávateľov a v organizáciách združujúcich osoby určitých profesií vrátane poskytovania výhod, ktoré tieto organizácie svojim členom poskytujú.

Za diskrimináciu z dôvodu

-pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie,

-rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého rasového pôvodu,

-národnostného alebo etnického pôvodu,

-náboženského vyznania alebo viery sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého náboženského vyznania alebo viery a aj diskriminácia fyzickej osoby bez náboženského vyznania,

-zdravotného postihnutia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia alebo diskriminácia osoby, u ktorej by na základe vonkajších príznakov bolo možné predpokladať, že je zdravotne postihnutá.

Zákon upravuje aj prípustné rozdielne zaobchádzanie: Diskrimináciou nie je také rozdielne zaobchádzanie, ktoré je objektívne odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak sú rozsah alebo spôsob takéhoto rozdielneho zaobchádzania primerané a nevyhnutné vzhľadom na tieto činnosti alebo okolnosti, za ktorých sú vykonávané.
Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku nie je diskriminácia, ak je objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného cieľa a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné a primerané. Diskriminácia z dôvodu veku nie je najmä rozdielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení
-minimálnej alebo maximálnej vekovej hranice ako podmienky na vstup do zamestnania,
-osobitných podmienok na prístup k zamestnaniu alebo odbornému vzdelávaniu a osobitných podmienok na výkon zamestnania vrátane odmeňovania a prepúšťania, ak ide o osoby určitej vekovej kategórie alebo osoby s opatrovateľskými povinnosťami a ak je účelom týchto osobitných podmienok podpora pracovného začlenenia týchto osôb alebo ich ochrana,
-podmienky minimálnej vekovej hranice, odbornej praxe alebo odpracovaných rokov na prístup k zamestnaniu alebo k určitým výhodám v zamestnaní.

Každý má právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
Každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie.

Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa tá domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.

Konanie vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania sa začína na návrh osoby, ktorá namieta, že jej právo bolo dotknuté porušením zásady rovnakého zaobchádzania. Táto osoba je povinná v návrhu označiť osobu, o ktorej tvrdí, že porušila zásadu rovnakého zaobchádzania.

Zamestnávateľ a príslušný orgán odborovej organizácie, ktorí uzavreli kolektívne zmluvy, sú povinní uviesť ustanovenia kolektívnych zmlúv do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona (do 1. decembra 2004).

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vnútorné predpisy, na vydávanie ktorých je zamestnávateľ oprávnený. Pozri

V našej republike sa výklad pojmu sexuálne obťažovanie posunul z prvej etapy, v ktorej bol posmešne prekladaný ako „harašenie“ (z anglického harrasement) a bagatelizovaný, do etapy ďalšej. Tá snáď už umožní serióznu spoločenskú diskusiu okrem iného aj preto, aby obete pohlavného obťažovania (už či ženy alebo muži) dokázali uvedené správanie presnejšie identifikovať a čo najúčinnejšie sa mu aj brániť.

Pojem pohlavné obťažovanie je však definovaný v legislatíve Európskej únie, konkrétne smernicou Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, takto: sexuálne obťažovanie je obťažovanie, kde k nežiaducemu verbálnemu (slovnému), neverbálnemu alebo telesnému správaniu pohlavnej povahy dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby, najmä pri vytvorení zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia. Smernica vyhlasuje obťažovanie a pohlavné obťažovanie za diskrimináciu na základe pohlavia a je preto zakázané.

Európska komisia odporúča členským štátom EÚ, aby podnikli kroky na podporu povedomia, že správanie pohlavnej povahy, alebo iné pohlavne založené správanie, ktoré sa dotýka dôstojnosti žien a mužov pri práci, vrátane správania nadriadených a spolupracovníkov, je neprijateľné, ak:

- takéto správanie je nevítané, nerozumné a urážlivé pre danú osobu;

- odmietnutie osobou alebo podriadenie sa takémuto správaniu zo strany zamestnávateľov alebo pracovníkov (vrátane nadriadených alebo spolupracovníkov) je priamo alebo nepriamo základom pre rozhodnutie, ktoré ovplyvní prístup tejto osoby k odbornej príprave, zamestnaniu, zotrvaniu v zamestnaní, postupu, mzde alebo akýmkoľvek iným rozhodnutiam týkajúcim sa zamestnania;

- takéto správanie vytvára pre danú osobu zastrašovaciu, nepriateľskú, alebo ponižujúcu pracovnú atmosféru;

Základnou charakteristikou sexuálneho obťažovania je, že je pre danú osobu nevítané. Každý jednotlivec si určuje, aké správanie je pre neho prijateľné a aké je z jeho pohľadu neprístojné.

-Pohlavná pozornosť sa stáva pohlavným obťažovaním, keď pretrváva a keď bolo jasne dané najavo, že daná osoba ho považuje za neprístojné, pričom i jednu príhodu obťažovania možno považovať za pohlavné obťažovanie, ak je dostatočne vážna. Pohlavné  obťažovanie sa od priateľského správania, ktoré je vítané a vzájomné, odlišuje svojou nežiaducou povahou.

Čo robiť?

Zamestnanec má právo podať, podľa § 13 ZP, zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností na úseku obťažovania a diskriminácie. Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

Zamestnanec, ktorý sa cíti poškodený, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak zamestnanec, ktorý sa považuje za poškodeného z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, preukáže súdu skutočnosti, z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, je povinnosťou zamestnávateľa preukázať, že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.

Prečítajte si na tejto stránke

Praktická rada: Toto ustanovenie ukladá povinnosť dôkazného bremena zamestnávateľovi ako žalovanému a teda tu neplatí, že dôkazné bremeno nesie žalobca - v tomto prípade vy. To znamená, že ak podáte žalobu na súd týkajúcu sa pohlavného obťažovania zamestnávateľom, on bude musieť dokázať, že vaše tvrdenia sú nepravdivé. Vy musíte v žalobe uviesť rozhodujúce skutočnosti, ale je na zamestnávateľovi, aby ich vyvrátil.

Zamestnávateľ nesmie zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať preto, že zamestnanec uplatňuje svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. (Zdroj: http://www.obcan.sk/ )

Za formu diskriminácie sa podľa Zákonníka práce považuje aj obťažovanie, ak ide o nežiaduce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú dôstojnosť, a ktoré vytvára pre zamestnanca neprijateľné, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie. Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností. Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

Aké zákony upravujú obťažovanie

Zákonník práce: § 13 Zákaz diskriminácie

- bod 4 "Za formu diskriminácie sa považuje aj obťažovanie, ak ide o nežiaduce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú dôstojnosť, a ktoré vytvára pre zamestnanca neprijateľné, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie."

- bod 6 "Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností .... zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky."

Antidiskriminačný zákon: §2 Základné ustanovenia

- bod 2 "Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu."

- bod 5 "Obťažovanie je také zaobchádzanie s osobou, ktoré táto osoba môže odôvodnene považovať za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé a a) ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zníženie dôstojnosti tejto osoby alebo vytvorenie nepriateľského, ponižujúceho alebo zastrašujúceho prostredia, alebo b) ktorého strpenie môže pokladať za podmienku na rozhodnutie alebo výkon práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov." (Lea Krčmáriková, PRAVDA)

Za sexuálne obťažovanie sa poškodený dočká na Slovensku nanajvýš ospravedlnenia. O obťažovaní hovorí len antidiskriminačný zákon a Zákonník práce. V Trestnom zákone nie je. "Trestný čin a ani priestupok sexuálneho obťažovania neexistuje. Porušenie antidiskriminačného zákona nie je priestupkom a ani trestným činom." Polícia pohlavne obťažovaným pomôže iba v prípade, keď sa dá  čin označiť za pohlavný útok, znásilnenie, vydieranie alebo útlak. Zákonník práce aj antidiskriminačný zákon, keď sa odkazujú tí, ktorí sú obťažovaní, na súdy. Len ony - súdy rozhodnú, či bolo obťažovanie také vážne, že vznikol aj nárok na peňažné odškodnenie alebo ospravedlnenie. (!) Rozhodne je potreba pohlavne JASNE vysvetliť v zákone to, čo je pohlavným obťažovaním vzhľadom k faktu, že sa ženy ešte stále boja o tom hovoriť a riešia to zväčša odchodom zo zamestnania alebo zmenia svojho lekára a oni páchajú ďalej na iných svoje praktiky.  A v prípade lekárov obťažujúcich pacientky zakazuje diskrimináciu aj zákon o zdravotnej starostlivosti. Pacientka sa ale MUSÍ obrátiť zase len na súd a žiadať tak aspoň aké - také  zadosťučinenie, čiže ospravedlnenie a náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ženy! Dodržiavanie antidiskriminačného zákona sleduje Stredisko pre ľudské práva a pre tých, ktorí sa chcú obrátiť na súd, vypracúva aj posudky, či došlo k diskriminácii a obťažovaniu, a napokon môže (ale nemusí) ich zadarmo zastupovať aj na súde.

Pozri a prečítaj si ...

Adresár pomoci pre týrané ženy, deti

a obete domáceho násilia v SR

Organizácie poskytujúce krízovú intervenciu

Fenestra

komplexné služby pre obetiam násilia páchaného na ženách

Košice

od 9.00 –17.00: 055/625 6237 a
non-stop: 0905 204 414
fenestra@fenestra.sk, http://www.fenestra.sk/

Pro Familia

komplexné služby pre obetiam násilia páchaného na ženách

Humenné

057/7757773 alebo 057/7754417
profamiliahe@nextra.sk

Pro Familia

Krízová linka a poradňa
sociálne, psychologické a právne poradenstvo

Martin

043/4220853
profamiliamt@nextra.sk

Aliancia žien

Krízová linka a poradňa
sociálne, psychologické a právne poradenstvo

Bratislava

0903 519 550
aliancia.zien@internet.sk

Podisea

Krízová linka a poradňa

B.Bystrica

0905316162
podisea@centrum.sk

 

Organizácie poskytujúce pomoc obetiam násilia - Bratislava

Brána do života

ubytovanie, sociálne a psychologické poradenstvo

02 / 6241 04 68-9
branadozivota@post.sk

Centrum Nádej
(OZ Pomoc ohrozeným deťom)

ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo

02 / 6224 9914, 6224 7887
0905 463425
nadej@gtsi.sk

Domov pre týrané ženy

ubytovanie s utajenou adresou

02 / 4446 0606

Azylové ubytovanie

ubytovanie

02 / 6224 7877

Detské centrum Kľúčik

ubytovanie  s utajenou adresou
poradenstvo externe podľa potreby

02 / 5441 1461, 02 / 6345 2030
0904 / 609 247
ozdck@centrum.sk

Detský fond SR

poradenstvo

02 / 4333 7825

Krízové centrum rodiny Slonad

poradenstvo

02 / 5441 5991, 5729 7245

Nadácia pomoc deťom v ohrození

 materiálna, finančná a právna pomoc

02 / 5931 7185,
ww.pomocdetom.sk

Návrat Bratislava

poradenstvo

 

02 / 5244 4361, 02/5249 9276

Labyrint

 

 

02 / 45524288

Pomoc obetiam násilia

poradňa v pondelok, utorok, štvrtok 14:00 - 18:00  

 Bezručova 6

02 / 52 93 21 94
www.pomocobetiam.sk
linkapomoci@stonline.sk

 

Západné Slovensko

Áno pre život n. o.

 

ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, duchovná podpora

Rajecké Teplice

041 / 5494 950, 041/5498 094
apz@nextra.sk

Azylový dom Emauzy
(Križovatky n.f.)

ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, duchovná podpora

Holíč

034 / 668 3110 alebo
0907 / 899 271
krizovatky@ba.telecom.sk

Centrum pre rodinu

poradňa

Trnava

033 / 5513 737

Centrum prevencie a pomoci
Dafne

pomoc obetiam obchodovania s ľudmi a obetiam domaceho nasilia - socialne poradenstvo a navrat obeti do vlasti

Žilina

041/7631 222
unia.dafne@caramail.com

Detské krízové centrum Náruč

poradňa

Žilina

041 / 5166 543-4,0905/988 800
naruc@nextra.sk

Gradus

poradňa

Žilina

041 / 5622 175

Krízové centrum Dúha

poradňa

Čadca

 

Návrat Žilina

poradňa

Žilina

041 / 7234 273

Pomoc deťom v kríze

poradňa

 

041 / 5682 509

Pomoc obetiam násilia

štvrtok 14:00 - 18:00

Trnava, Trhová 2

0907 380 642
www.pomocobetiam.sk

Slonad – Centrum Slniečko n.o.

ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo
(špecializácia na deti)

Nitra

037 / 6585 190, 037 / 658 5222
centrumslniecko@post.sk

SKC Dotyk

komplexné služby obetiam dom.násilia

Beckov

032 / 7777 216, 0904/172 389
0908 / 714 762, 0908/ 207230

Ženy Kysúc - Maják pre ženy,  n.f.

poradňa, termín po dohode

Čadca

041 / 4334 898 , fax 433 48 98
zeny _ kysuc@nextra .sk

Stredné Slovensko

Krízové centrum Slonad – Srdiečko

 

Banská Bystrica

048 / 4135 502, 4131 336

Návrat Banská Bystrica

 

 

048 / 4143 897

Pomoc obetiam násilia

štvrtok 14:00 - 18:00

Banská Bystrica,
Dolná Strieborná 2

0905 308 683
www.pomocobetiam.sk

Východné Slovensko

Krízové centrum Mymamy

poradňa

Prešov

051 / 7722 211, 0903 / 617065
apolonia.s@centrum.cz

Návrat Prešov

 

Prešov

051/7737189, 051/7711679

Pomoc rodine

 

Michalovce

056/6884473

Krízové linky a linky dôvery

Linka pomoci obetiam  násilia

pondelok - piatok
10.-14., 16.-19. hod., inak záznamník

informácie o službách pre  obete trestných činov a prístupe k nim na celom území SR

0850 / 111 321
linkapomoci@stonline.sk
www.pomocobetiam.sk

Policajná linka dôvery

nonstop

 

02 / 55571110

Linka dôvery

 

 

02 / 4446 06 06

Linka Nezábudka

 

 

0800 / 11 00 22

Detská linka záchrany 

 

dispečing Bratislava

0800 / 123232

Detská linka záchrany

 

Banská Bystrica

0820 / 434 343

Linka detskej dôvery Košice

Po-Pi: 14.00 – 18.00

 

048 / 4146 777

Linka dôvery  Bratislava

nonstop

Bratislava

02 / 4446 0606

Linka dôvery  Humenné

Po – Pi: 7.00 – 15.30

Humenné

057 / 7754 749

Linka dôvery  Nitra

nonstop

Nitra

037 / 6523 222

Linka dôvery  Košice

nonstop

Košice

055 / 6441 155

Linka dôvery  Prešov

Po – Pi: 7.00 – 15.30

Prešov

051 / 7731 000

Linka detskej istoty (Unicef)

 

 

0800 / 112 112
ldi@unicef.sk

Neručím za správnosť údajov

http://www.piatazena.sk/linky.htm    Depresia infolinka: 0903 750 804  http://www.depresia.com
 

DOMÁCE NÁSILIE

Slovo násilie, jeho opis s Krátkom slovníku slovenského jazyka na str.223 znie: použitie sily na donútenie, násilenstvo, násilnosť: fyzické násilie, donútiť násilím, spáchať násilie, násilný čin a slovo násilník: kto sa dopúšťa násilia; násilnícky; násilný človek; násilný čin správať sa násilne, násilníctvo.

Aký je pojem  domáceho násilia?
Obvykle je cieľom násilníka ovládať či utláčať inú bytosť  ponižovaním a intenzívnym psychickým vyvolávaním strachu. Naozaj veľmi mnohí z nás vedia o tom, že k takémuto niečomu dochádza spravidla v úzkych súkromných vzťahoch, no nie je to iba jednostranné, teda zo strany mužov. I ženy páchajú domáce násilie na mužoch, hoci to je zväčša v sebaobrane či v odvete: ako ty mne, tak aj ja tebe a stáva sa, že i žena spôsobí partnerovi navonok zjavné fyzické zranenia. Obvykle sa ale násilný čin, čiže motivácia násilného činu u ženy a muža podstatne líši, hoci to je v oboch prípadoch násilie.

V našej spoločnosti dochádza k násiliu v istom kontexte kultúrno-sociologickom, kde ženy a muži nemajú rovnakú pozíciu, keďže mužovi je prisudzovaná väčšia autorita a štatút ako žene. Muži zväčša terorizujú a utláčajú ženy, no ženy násilím skôr riešia  konflikty medzi partnermi a v rodine vôbec a neutláčajú, neterorizujú  mužov.  Okrem toho, po použití násilia hrozí žene zvýšená agresia zo strany partnera. I keď by ženy použili násilie voči mužom, zväčša muži v takýchto prípadoch a vzťahoch nepociťujú dlhodobý a závažný strach o svoju bezpečnosť a dôvod je prostý, od prírody sú zdatnejší, ich veľkosť a sila je hlavným dôvodom smelosti, ktorou jednoznačne prevyšujú svoje partnerky. Strach v nich vyvolá až zdvihnutie zbrane (nôž, pištoľ...) v ruke ženy. Okrem už uvedeného je ďalšou vecou partnerského násilia a tou je pohlavné zneužívanie. Zatiaľ čo ženy môžu ako zbraň používať odopieranie pohlavného styku partnerom, muži páchajú vyložene fyzické násilie znásilňovaním partnerky a v tom je veľký rozdiel, pretože v žene aktom násilia vyvolávajú hrôzu, bezmocnosť, zúfalstvo, keďže je oproti mužovi fyzicky slabšia, čím sú dôsledky konania a účinku oveľa traumatizujúcejšie, hlbšie a trvalejšie na psychike ženy.

Keď sa povie: "týrané ženy", tak sa človeku vybaví pred zrakom dobitá žena s mnohofarebnými opuchlinami na tvári a tele a nie je to ďaleko od pravdy, hoci mnohé sú často najskôr týrané viac a dlhodobo psychicky, čím sa stávajú trvalými obeťami domáceho násilia. Mnohostrannou výpoveďou o domácom násilí a týraných ženách sú diela Ireny Fuchsovej (ČR), ktorá sa venuje tejto problematike celoživotne. Vyvstane otázka: Prečo týrané ženy neodídu? Veď podľa prieskumov každá piata žena trpí nejakým druhom násilia zo strany svojho terajšieho alebo bývalého partnera a len zopár naberie kurz, že to povie okruhu svojich priateliek, matke či niekomu srdcu bližšiemu  a obvykle až  keď už nevládze znášať týranie. Musíme brať na zreteľ, že týranie je celospoločenskou záležitosťou a nielen určitého počtu žien v nejakej slabšej socio-kultúrnej vrstve obyvateľstva. Obete domáceho násilia pochádzajú zo všetkých spoločenských vrstiev a sociálnych skupín, sú zo všetkých vekových kategórií a aj vierovyznaní. Všetky spája rovnaký pocit bezmocnosti, opustenosti, izolácie,  strachu i hanby a ešte k tomu aj viny. Najčastejšie je primárnym cieľom násilia partnerka, no čoraz viac sa stáva, že násilník obráti násilie i proti deťom. Napokon i rodina (otec, matka, brat, sestra, bratranci atď.), priatelia a dokonca i známy z ulice sa tiež môžu stať obeťami násilia takéhoto násilníka, pretože v urputnej (chorej) snahe ovládať svoju partnerku ju prosto izoluje od ľudí.

Ako sa prejavuje domáce násilie? Nie je obmedzené len na fyzické násilie, ale je kombináciou fyzického a sexuálneho, psychického  a pomerne často ekonomického násilia. Ekonomické začína vo chvíli, keď sa žena začne brániť odmietaním pohlavného styku s partnerom, odveta začne odmietnutím poskytnutia financií na deti a domácnosť. Násilník, inak to ani nemožno nazvať, realizuje násilie rôznymi  spôsobmi: začnú hrozby, zastrašovanie, manipulovanie, izolovanie, odoberanie peňazí obeti, zamykanie obete, odopieranie potravy, využívanie detí alebo týranie detí s cieľom dosiahnuť spoluprácu obete. Pri čítaní riadkov mnohé z vás dôverne poznáte rôzne formy násilia vo svojich domácnostiach, hoci nie ste rozvedené, však?

Už boli uvedené dôvody, prečo týrané ženy neodídu od svojich tyranov, no sú ešte ďalšie veci, a to predsudky pestované v rodinách a v spoločnosti.  Vonkoncom nie je ľahké rozpoznať navonok zvonka menej viditeľné formy násilia medzi partnermi, pretože ženy tieto formy ani nehodnotia ako násilie, hoci to zjavne násilím je. Už matere tlčú do hláv svojim dcéram blud, že musí "všetko" od muža zniesť a vytrpieť v záujme udržania rodiny pokope. Píšem to jednoduchými slovami, pretože presne takto to je počuť z úst materí a starých materí a ku tomu popridávajú svoje životné skúsenosti s ich mužmi (otcami ich detí), čo všetko "museli" počas života vytrpieť, aby ony mali úplnú rodinu, čím vlastne do hláv dcér natlčú, že to je "normálne", že žena to prosto "musí" znášať a niesť, keď je jej muž násilný a agresívny. Opakované vety sú: "veď ho musíš urobiť človekom, poľudštiť ho!"
Každá žena prechádza vlastným procesom uvedomovania si stavu vecí, javov a samozrejme aj a pomenovania násilia. Definície násilia nesmú byť nanucované zvonku (ale od materí majú zvonku natláčané do hláv, že musia všetko vydržať a strpieť od muža), napr. formou lekárskych diagnóz (čo sa môže diať). Rozhovory v  atmosfére dôvery môžu človeku - žene postihnutej násilím pomôcť k pochopeniu stavu vecí a jej situácie. Nie je možné ju do toho nútiť a naliehať na ňu vzhľadom k faktu, že každý človek, teda i žena má svoju mieru a hranicu únosnosti, čo je treba bezpodmienečne rešpektovať.

Ako sa pozeráme na formy násilia a ich odtiene, kedy to je iba výmena názorov a kedy už násilie? Napríklad keď hľadíme na mladých či starých, ako si vymieňajú svoje názory a my máme sklon povedať: "To nie je násilie, tí dvaja sa len hádajú."
Pri hádke ide spravidla o konflikt záujmov a každá zo zúčastnených strán sa pokúša presadiť svoje záujmy. Ak je však medzi nimi nerovnosť sily a moci vzniká nebezpečenstvo, že silnejšia strana jednoducho zneužije svoju prevahu (obvykle to je v domácnosti autorita muž) na presadenie svojich záujmov. Vtedy sa už hádka mení na násilie.
Máme tendencie myslieť si a aj to hovoríme, že sa násilie vyskytuje iba v "problémových rodinách". Nie je to tak, pretože násilie môže postihnúť každú ženu nezávisle od príslušnosti k sociálnej vrstve, kultúre, náboženstvu a aj nezávisle od jej veku.
Predsudkom je i prezentovaný názor, že násilie v rodine je súkromná záležitosť a iní ľudia i  štát by sa do toho nemali miešať.
Vieme, že násilné činy sú podľa našich (a nielen našich)  terajších zákonov trestné bez ohľadu na to, či sú páchané v rodine alebo mimo nej.
Muži často preferujú vetu: "Ženy si len vymýšľajú, aby získali pre seba byt alebo mali výhody pri rozvode." Skutočnosť je však taká, že skryté domáce násilie v rodinách vysoko prevyšuje tresnoprávne riešené prípady týraných žien. Ženy obvykle násilie oveľa častejšie utajujú ututlajú a bagatelizujú, než by v tomto smere preháňali. A vonkoncom neobstojí názor, že ženy asi chcú byť týrané, inak by predsa násilníka opustili, pretože ženy, ktoré zažívajú násilie, skúšajú všetko možné, aby zmenili situáciu. Veľmi chcú, aby násilie prosto prestalo a netrvalo a zo srdca si želajú okrem toho udržať vzťah i manželstvo. Je to i tak, že muži týrajú ženy, pretože sami v detstve videli, vnímali, prežili a zažili násilie. Zážitky s násilím z detstva sú síce "rizikovým" faktorom, ktorý môže viesť k tomu, že sa človek správa násilnícky. Podľa uvedeného by to automaticky znamenalo, že by bludný kruh násilia musel nevyhnutne pokračovať. Negatívne skúsenosti z detstva môžu viesť aj k mimoriadne silnému odporu a odmietavému postoju voči násiliu.
Vždy mi zostane smutno na duši, keď počujem predsudky a odsudzovamie starých báb či chlapov, keď hovoria na adresu bitých a týraných žien: "Samy si vyberajú chlapov (partnerov), ktorí ich týrajú". A pritom ani jedna z nás nechce nechce, aby ju niekto bil, znásilňoval alebo zavraždil. (Štatistiky hovoria jasnou rečou, až päťdesiat percent žien je zavraždených svojimi partnermi!) Násilné správanie sa zväčša začína až po určitom čase spolužitia. Vybájený princ a rytiersky ochranca sa postupne nepozorovane stáva vytrvalým kontrolujúcim mužom a ona veľká láska a šialená zaľúbenosť sa potichúčky mení na vražedne šialenú žiarlivosť.

Je nesporným faktom, že základnou príčinou mužského násilia na Slovensku je alkoholizmus, tak počuť hovoriť v premnohých prípadoch domáceho násilia "medzi nami ženami". No nie je to celkom tak, muži, ktorí týrajú svoje ženy, páchajú násilie vtedy, keď sú opití, ale i vtedy, keď sú triezvi. Alkohol nie je príčinou násilia, je však jeho stimulátorom, keďže zákonite v človeku odbúra zábrany, čím sa agresívne impulzy zosilňujú a vyplávajú na povrch plnou silou. Je i to predsudkom, že násilné činy v súkromí sa vo všeobecnosti chápu len ako afektívne konanie.

Tu sa mi chce povedať "prd makový"! Prečo potom násilník neudrie kohokoľvek v práci či na ulici, s kým nesúhlasí a kto hovorí a presadzuje svoj názor? Prečo napríklad neudrie svojho nadriadeného (a doma na neho nadáva, špince, vedie výhražné reči) a svoju ženu udrie? Voči tomuto predsudku mám vrcholne odmietavé stanovisko. A.V.

Domáce násilie neprichádza na svet zo dňa na deň, ono sa pomaly ale isto vstrebáva v rodinách, kde sa násilie pácha a pretvára sa v manželstvách i partnerstvách po prvotnom ošiali veľkej, vášnivej lásky. Z veľkej vášnivej lásky vzniká veľká žiarlivosť a nenávisť vo viacerých prípadoch.  Pri robení mojej osobnej stránky som povyťahovala všetky možné materiály, ktoré mi priatelia počas času, kedy som nemala celodenné pripojenie na internet posielali, aby som si to prečítala. medzi iným som našla aj nasledujúci text pod názvom: Viete, že...?

Viete, že ...

Násilie i člena rodiny nie je súkromnou záležitosťou tej-ktorej rodiny, ale je to spoločensky neprípustné konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje zásady občianskeho spolunažívania a môže prerásť až do trestného činu?
Podľa novej legislatívnej úpravy (január 2006), ak sa niekto dopustí trestného činu násilia proti jednotlivcovi, vydierania, znásilnenia, pohlavného násilia a zneužívania voči blízkej a zverenej osobe, stihne ho prísnejší trest, ako keď sa takého činu dopustí voči osobe cudzej.
Legislatíva umožňuje súdu uložiť násilníkovi zákaz priblížiť sa k obeti domáceho násilia na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov a zdržiavať sa v blízkosti jeho obydlia. Môže mu tiež dočasne zakázať vstupovať do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba blízka alebo zverená, ak je podozrivý z násilia voči nej. Súd tak musí urobiť do 7 dní, pri odvolaní sa do 30 dní. Nedodržanie zákazu má za následok obvinenie násilníka pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Zákon umožňuje súdu uložiť páchateľovi domáceho násilia ochranné liečenie zo závislosti na alkohole, drogách. Tiež liečbu psychopatických povahových vlastností, ktorých nezvládnutie je príčinou domáceho násilia.
Polícia je povinná v zmysle zákona vyšetrovať všetky trestné činy súvisiace s domácim násilím a trestne stíhať ich páchateľov bez toho, aby poškodený bol nútený dať súhlas k trestnému stíhaniu. Obeť domáceho násilia nemôže zastaviť už začaté trestné stíhanie a samozrejme bez toho, aby nebola ona sama súdená za falošné obvinenie, obžalobu (tuším až na dobu 2 rokov). Ku tomu sa sprísnili podmienky na podmienečné prepustenie páchateľov domáceho násilia z výkonu trestu odňatia slobody.

KRÍZOVÉ CENTRÁ

Brána do života, Medveďovej ul. 4, Bratislava 02/ 62 41 04 68-9, 02/ 62 00 12 09,02/62 41 04 68. Aj poradenstvo

Hviezdička, Mládežnícka ul. 322, Považská Bystrica, 09080587 754

Útulok sv. Anny, Podzámska 4, Hlohovec, 033/ 742 23 52

Moje
webové stránky

 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 2005 http://cezmin.wz.sk/