wz

Cezmín Cezmín

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Staraj sa o syna a našu malú

Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách.

Sibyla

Šalamún a archa zmluvy
 

V 10. stor. pred Kr. žila povesťami opradená, a predsa málo známa kráľovná zo Sáby, vysoko vážená panovníčka jedného juhoarabského národa (Jemen, Etiópia). Podľa Starého zákona podnikla ďalekú cestu ku kráľovi Šalamúnovi do Jeruzalema, priniesla mu neuveriteľne bohaté dary a jeho múdrosť vystavila skúške svojimi hádankami. Ale akého pôvodu bola táto kráľovná? Ako to, že ona – aj keď v ďalekej Etiópii – bola tiež židovskej viery ako Šalamún? A čo znamenala návšteva kráľovnej pre Šalamúna a pre ňu samotnú, aký mala účinok? Peter Fechner sa zaoberal týmito súvislosťami a v nasledujúcom článku načrtáva životopisný obraz slávnej kráľovnej. Svoje informácie čerpá hlavne z knihy „Makeda, kráľovná zo Sáby“, ktorej autorom je Jakoub Adol Mar. Tohto spisovateľa počiatkom 20. stor. etiópsky cisár poveril, aby pátral po starých tradíciách o kráľovnej, aby ich zozbieral a kriticky zhodnotil. Vychádza z toho, že etiópske tradície – podobne ako správy Starého zákona – rozprávajú často historické skutočnosti v podobe povestí alebo legiend, ale v jadre svojich výpovedí podávajú vierohodnú správu o živote a pôsobení veľkej kráľovnej. V spojitosti s tajuplnou kráľovnou sa dostáva do pozornosti aj otázka, kam bola uložená tajuplná archa zmluvy, ktorá podľa údajov Biblie slúžila Mojžišovi na to, aby uchovávala kamenné dosky s desiatimi Božími prikázaniami, a o ktorej sa myslelo, že sa stratila…
Bolo to dávno – pred viac než tromi tisíckami rokov – , keď Izraeliti tiahli s Mojžišom preč z Egypta. Avšak nie úplne všetci: niektorým z nich sa budúcnosť pod vedením Mojžiša zdala neistá. Keď vody Červeného mora pohltili faraóna a egyptských vojakov, boli tí, čo zostali, vystavení krutej pomstychtivosti Egypťanov, ktorí sa rozhodli, že ich utopia v Červenom mori. Ale opäť sa udial zázrak: katastrofálna piesočná búrka rozptýlila egyptských vojakov a pomohla Židom k úniku. Zostávala im už iba cesta na juh. Tiahli preto k prameňom Nílu, do Etiópie, kde mala byť rozprávkovo krásna krajina. Ešte aj dnes sa pri náboženských slávnostiach v Etiópii hádže do vzduchu piesok ako spomienka na túto pamätnú udalosť. A ešte i dnes sú v Etiópii Židia, ktorí majú náboženské zvyky, aké boli obvyklé v dobách pred Mojžišom.
K týmto Židom, ktorí založili svoju novú ríšu na náhornej plošine Simen v Etiópii, patrili i predkovia Makedy, neskôr kráľovnej zo Sáby. Ako jediné dieťa kráľa Angabu mala po svojom otcovi prevziať vládu, avšak pod jednou podmienkou: vo veku sedem rokov musela prisahať, že zostane navždy pannou a nevydá sa; pretože kňazi nechceli, v prípade, že by sa vydala, dostať nejakého cudzieho kráľa, ktorý odmieta vieru v Jahveho.
Kráľ Angabo sa rozpamätal na židovské korene svojich predkov a obnovil upadajúcu vieru v Jahveho. Pobudol 14 rokov v Egypte ako zlatník a vrátil sa do ospalého Simenu, bohatý čo do peňazí, skúseností a poznania. Pritom ho v Tébach jeden židovský kňaz znamenite poučil o otázkach viery. A tak, ako sa Dávid, prostý pastier, stal kráľom Izraela, podarilo sa aj zlatníkovi Angabovi zriadiť v Simene židovské kráľovstvo. Neskôr, po vybudovaní dobre organizovaného, kvitnúceho kráľovstva, sníval kráľ Angabo i o tom, že jeho dcéra by raz mohla zjednotiť vyvolený národ Židov.

Svet Grálu 2/2005   ; Časopis SVET GRÁLU: predplatné ; 320 Sk ročne (4 čísla).; http://www.svet.gralu.cz 

Prvá kniha kráľov - 10. kapitola

Kráľovná zo Sáby

1 Kráľovná zo Sáby počula zvesť o kráľovi Šalamúnovi pre meno Hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami.   
2 Došla do Jeruzalema s početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli.   
3 Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky.   
4 Keď kráľovná zo Sáby uzrela všetku Šalamúnovu múdrosť, i dom, ktorý postavil,   
5 jedlá na jeho stole, príbytky jeho úradníkov, správanie sa jeho sluhov a ich šaty, pohárnikov, spaľované obete, ktoré prinášal v chráme, zastavoval sa jej dych.

 

6 Povedala kráľovi: Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti.   
7 Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula.   
8 Blahoslavení tvoji muži, blahoslavení tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť.   
9 Nech je požehnaný Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela. Keďže Hospodin miluje Izrael naveky, teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť.  
10 Potom darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo vonných vecí a drahokamov. Nikdy ešte neprišlo také množstvo vonných vecí, ako bolo tých, čo darovala kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi.  
11 Aj Chírámove lode, ktoré vozili zlato z Ofíru, priviezli veľké množstvo almugového dreva a drahokamov.  
12 Kráľ dal z almugového dreva zhotoviť vybavenie pre dom Hospodinov a pre kráľovský dom, aj citary a harfy pre spevákov. Neprišlo a nebolo vidieť toľko almugového dreva až dodnes.  
13 Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo si len priala a pýtala, okrem toho, čo jej dal ako kráľovský dar. Potom sa pobrala a odišla do svojej krajiny, ona i jej služobníci.

Šalamúnovo bohatstvo

14 Váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi počas jedného roka, bola šesť stošesťdesiatšesť talentov,  
15 okrem toho, čo prišlo od obchodníkov a z obchodných ziskov kupcov, od všetkých arabských kráľov a správcov krajiny.  
16 Kráľ Šalamún dal zhotoviť dvesto štítov z tepaného zlata; šesťsto šekelov vynaložil na jeden štít.  
17 Ďalej tristo pavéz z tepaného zlata. Tri miny zlata vynaložil na jednu pavézu. Kráľ ich uložil do Domu libanonského lesa.  
18 Kráľ dal ďalej zhotoviť veľký trón zo slonoviny a obložiť ho rýdzim zlatom.  
19 Trón mal šesť stupňov. Vzadu mal okrúhle záhlavie, na oboch stranách sedadlá a pri operadlách dva stojace levy.  
20 Dvanásť levov tam stálo na šiestich stupňoch po oboch stranách. Také niečo nebolo zhotovené pre nijaké kráľovstvo.  
21 Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata, aj všetky nádoby Domu libanonského lesa boli z rýdzeho zlata. Striebro nepovažovali za čias Šalamúnových za nič.  
22 Lebo kráľ mal na mori taršíšske lode s Chírámovými loďami. Raz za tri roky prichádzali taršíšske lode a privážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy.
23 Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou.  
24 Celá zem vyhľadávala Šalamúna, aby počula jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca.  
25 Každý z nich prinášal rok čo rok svoj dar, strieborné, zlaté predmety, plášte, zbrane, vonné veci, kone a mulice.
26 Šalamún si nazhromaždil vozy a jazdcov. Mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme.  
27 Kráľ dosiahol, že v Jeruzaleme bolo toľko striebra ako kamenia a cédrovia, ako je sykomôr v Šeféle.  
28 Kone, ktoré mal Šalamún, dovážali z Egypta a z Kúé. Kráľovi kupci ich privádzali z Kúé za kúpnu cenu.  
29 Z Egypta pochádzajúci voz vyvážali za šesťsto šekelov striebra a koňa za stopäťdesiat. Tak vyvážali prostredníctvom nich aj všetkým chetejským a sýrskym kráľom.
 

Kde je Sába?

Ako sme si prečítali, Biblia v desiatej kapitole Knihy kráľov spomína návštevu kráľovnej zo Sáby u kráľa Šalamúna, ale tento biblický odkaz neuvádza nič konkrétne, čo by nasvedčovalo o prorockých a vešteckých schopnostiach kráľovnej zo Sáby. V Proroctve kráľovnej zo Sáby sa však "Sibyla" stretáva so Šalamúnom posielajúcim jej na privítanie svoje vojsko. Šalamún (asi 960 -  935 pred n. l.) bol syn kráľa Dávida a panovník Judejsko-izraelského kráľovstva a on dokončil rozklad staroizraelskej kmeňovej spoločnosti. Po jeho smrti sa kráľovstvo rozpadlo na Izrael a Judeu. Do tohto obdobia možno zaradiť historické pôsobenie kráľovnej zo Sáby - teda Sibyly.
Vedci umiestňujú Sábu - legendárnu arabskú krajinu zlata, vonnej živice - do severozápadnej časti dnešného Jemenu. Balzam, kadidlo a myrha sa vyskytovali iba v juhovýchodnej Afrike alebo na juhozápade Arabského poloostrova a v 9. stor.pr.n.l. vstúpila kráľovská ríša Sába do dejín. Sába mohla predchádzať Minojskú ríšu, ktorej hranice siahali po dnešné Jordánsko. Minojčania mali cez Etiópiu priame obchodné styky až po Egypt.
Sába je historické územie na juhu Arabského polostrova,  staroveký útvar arabského kmeňového zväzu Sabejcov. Tento kmeňový zväz vznikol okolo 11. až 10. stor. pred n. l. a prosperoval hlavne z tranzitného obchodu medzi severnou a južnou Arábiou, východnou Afrikou, Indiou a krajinami Predného východu. Medzi významné artikle patrili hlavne vývoz myrty a škorice. Koncom 2 stor. pred n. l., keď sa rozvinula moreplavba, Sába začala upadať a v 7. stor. n. l. si ju podrobili Arabi z Hidžáru.

Kráľovná zo Sáby je obostretá tajomstvom

Bola démonom a či anjelom?

Údajne mala zmrzačenú nohu a preto ju v stredoveku zobrazovali s konskou nohou a pokladali ju za diabla. V židovských legendách sa o nej hovorí, že kráčala k Šalamúnovi po sklenej podlahe a v domnienke, že má kráčať po vode, zdvihla si sukňu a tak odhalila svoju zmrzačenú nohu, čo však Šalamúna neodradilo a prepadol celkom jej čaru osobnosti, z čoho sa im narodil syn Nabukadnesar, neskorší obávaný vládca Babylónie, ktorý zničil Jeruzalem.

No a napokon na rozdiel už od uvedených legiend, tá kresťanská vykresľuje telesnú vadu kráľovnej zo Sáby ako kladnú črtu. Keď kráľovná prechádzala cez dolinu medzi Jeruzalemom a Olivovou horou mala videnie, podľa ktorého z drevených trámov mosta raz v budúcnosti mali zhotoviť kríž, na ktorom zomrie Ježiš. Keďže odmietla stúpiť na tento most, zostúpila do rieky, prebrodila sa cez ňu a zázračne sa jej noha uzdravila. Tak sa stala kráľovná zo Sáby jednou z prvých prorokýň Krista, budúceho vykupiteľa sveta.

Kto bola kráľovná zo Sáby, teda Sibyla?

Sibyla je staroveké pomenovanie pre veštkyne, kňažky a vedmy z Malej Ázie. Boli to ženy vyznačujúce sa mediálnymi schopnosťami. Oplývali bohatými vedomosťami a údajne sa dožívali vysokého veku. V mediálnom vytržení zjavovali vôľu bohov a predpovedali budúcnosť. Podľa historických prameňov týchto veštíc - sibýl - bolo viac a Sibyla ako vlastné meno sa spája s veľmi slávnym proroctvom jednej osoby, Sibyly, kráľovnej zo Sáby, pravým menom Michalda Kumana.Kráľovnej zo Sáby, Sibyle sa pripisovali a pripisujú mnohé výroky a  proroctvá, ktoré  sú azda iba určitý súbor mýtov, legiend, názorov, mravoučných ponaučení z rôznych čias. A možno obsahujú aj zjavené pravdy, túžby ľudí po lepšom živote a varovania  pred nie najlepšou budúcnosťou, ak sa človek vnútorne duchovne a mravne nezmení.
Žila vlastne nejaká Sibyla a ak áno, tak kde, kedy? Bola naozaj obdarená schopnosťou vidieť budúcnosť? Bola veštkyňa?
Sibýl sa narátalo viac v mytologickej histórii. Vzhľadom na to, že sibyly mali byť schopné zjavovať budúcnosť, poznávať prírodné zákony a predpovedať výsledky dôležitých rozhodnutí, kňazi ich výroky zapisovali a tak vznikli sibylské knihy, ktoré boli starostlivo uchovávané a strážené. V Ríme boli v správe zvláštneho kolégia kňazov a iba senát bol oprávnený dať súhlas do nich nazrieť, a aj to len v krajnej núdzi v čase hladu, vojen alebo keď išlo o dôležité štátne rozhodnutia.

Čo sa skrývalo v slovách sibylských kmíh? Boli to asi mravoučné verše plné dvojznačných výrokov a vízií budúcnosti alebo s najväčšou pravdepodobnosťou to bol súbor pohanských, gréckych a židovských názorov vydávaných za prorocké slová prezrádzajúce vôľu bohov, využívaný pohanmi, neskôr židmi a stúpencami ranného kresťanstva na šírenie náboženských predstáv. Pôvod sibylských kníh sa najčastejšie spája s jednou a to Sibylou Kumskou z južnej Itálie. Nemožno pochybovať o existencii ďalších sibylských kníh kolujúcivh medzi ľuďmi a prave tak sa mohlo dodnes zachovávať aj Sibyline proroctvo. Takže kto bola Sibyla, kráľovná zo Sáby? Ktorej sibyle pripíšeme veštby  a proroctvá? Nemohli byť náhodou rozličné jednotlivé proroctvá v neskorších dobách pospájané

Hoci Biblia nezanecháva nijaký odkaz o proroctve Sibyly, je tu predsa len zmienka, ktorá korešponduje s desiatou kapitolou Knihy kráľov, je však nejasná. V Evanjeliu svätého Lukáša v kapitole 11 sa píše: "Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z ďalekých končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť a tu je niekto väčší ako Šalamún." Tento biblický text svedčí o tom, že kráľovná z juhu prišla obdivovať Šalamúnovu múdrosť a nie naopak. Sába naozaj leží na juh od dnešného i vtedajšieho Izraela, Šalamúnovho pôsobiska. Okrem tejto zaujímavej súhry niet nič viac, iba to, že sa spomína súd... ide o posledný deň, teda o koniec sveta? veruže nevieme, kto bola Sibyla, no jedno je isté, dokázala okrem mnohého iného predpovedať príchod Mesiáša, vytvorenie rôznych prístrojov, záhadných skriniek so zvukmi, že ľudia budú jazdiť na zemi, pod zemou i vo vzduchu... atď.

Ruský vedec filológ (niečo ako prorok)- I.Velikovskij (1895 – 1979) vyslovil názor, že kráľovná zo Sáby mohla byť egyptská faraónka Hatšepsut odvolávajúc sa na dejepisca Flavia (1.stor.), ktorý nazval vládkyňu zo Sáby „kráľovnou Egypta a Etiópie“. Pokiaľ sa to časom potvrdí, to by bolo naozaj jednoduché - kráľovná je pochovaná v Hatšepsitinom chráme v Údolí kráľov v Luxore.

 Doteraz sa nemohli vykonávať vykopávky vo vtedajšom hlavnom meste kráľovnej,, no mýtus o nej žije aj bez vykopávok archeológov. V českom jazyku je vydaná kniha Velikovského pod názvom: "Stráta paměti lidstva ?"

Druhá kniha kronická, 9. kapitola

Návšteva kráľovnej zo Sáby

 1 Keď kráľovná zo Sáby počula zvesť o Šalamúnovi, prišla ho ťažkými otázkami vyskúšať do Jeruzalema s veľmi početným sprievodom a s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala na mysli.
2 Šalamún jej však zodpovedal všetky otázky; nebolo takej, na ktorú by nevedel odpovedať.
3 Keď kráľovná zo Sáby videla Šalamúnovu múdrosť, dom, ktorý postavil,
4 jedlá jeho stola, obydlia jeho sluhov, pozornosť jeho obsluhovačov a ich oblečenie, jeho čašníkov a ich oblečenie, spaľované obete, ktoré obetoval v dome Hospodinovom, úžasom sa jej zastavoval dych.
5 Povedala kráľovi: Pravdou je, čo som počula vo svojej krajine o tvojich zariadeniach a o tvojej múdrosti.
6 Neverila som však tým slovám, kým som neprišla a nevidela na vlastné oči. No neoznámili mi ani polovicu tvojej veľkej múdrosti. Predstihol si povesť, ktorú som počula.
7 Šťastní sú tvoji mužovia a sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť.
8 Požehnaný buď Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa tak obľúbil, že ťa dal na svoj trón za kráľa Hospodinovi, svojmu Bohu. Pretože tvoj Boh miluje Izrael, aby ho upevnil naveky, teba urobil kráľom nad ním, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť.
9 Nato darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo balzamov a drahokamov. Ani nebolo takého balzamu, ktorý by kráľovná zo Sáby nebola darovala kráľovi Šalamúnovi.
10 Ale i sluhovia Chúramovi a sluhovia Šalamúnovi, ktorí priviezli zlato z Ofíru, priviezli santalové drevo a drahokamy.
11 Kráľ použil santalové drevo na schodište domu Hospodinovho i kráľovského paláca a na citary a harfy pre spevákov. Také niečo nebolo predtým v Judsku vidno.
12 Kráľ Šalamún dal zase kráľovnej zo Sáby všetko, čo sa jej páčilo, čo si zažiadala, okrem toho, čo mu sama priniesla. Potom sa obrátila a odišla so svojimi sluhami do svojej vlasti.


Šalamúnovo bohatstvo a sláva

13 Zlato, ktoré Šalamún dostal za jeden rok, vážilo šesťstošesťdesiatšesť talentov zlata,
14 okrem toho, čo donášali kupci a obchodníci. Všetci králi Arábie a všetci miestodržitelia krajiny prinášali Šalamúnovi zlato a striebro.
15 Kráľ Šalamún urobil dvesto pavéz z tepaného zlata. Na jednu pavézu použil šesťsto šekelov tepaného zlata.
16 Ďalej urobil tristo štítov z tepaného zlata. Na jeden štít použil tristo šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanonského lesa.
17 Potom urobil veľký trón zo slonoviny a potiahol ho čistým zlatom.
18 Trón mal šesť stupňov a podnož zo zlata, pripevnenú k trónu. Nad sedadlom boli z oboch strán operadlá, vedľa operadiel stáli dva levy.
19 Dvanásť levov tam stálo na šiestich stupňoch z oboch strán. Také nezhotovili pre nijaké kráľovstvo.
20 Všetky nádoby kráľa Šalamúna, používané na pitie, boli z rýdzeho zlata, podobne ako náčinie v Dome libanonského lesa. Striebro nemalo za Šalamúnových čias nijakú cenu.
21 Kráľ mal totiž lode, ktoré sa plavili do Taršíša s Chúramovými sluhami. Raz za tri roky prichádzali taršíšske lode a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy.
22 Kráľ Šalamún prevýšil bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme.
23 Všetci králi zeme chceli vidieť Šalamúna, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca.
24 Každý z nich priniesol i svoj dar: strieborné a zlaté predmety, rúcha, myrhu, balzamy, kone a mulice, a to rok čo rok.
25 Šalamún mal štyritisíc stanovíšť pre kone, vozy a dvanásťtisíc jazdcov, ktorých rozmiestnil po vozových mestách a u kráľa v Jeruzaleme.
26 Tak vládol nad všetkými kráľmi od Eufratu až po krajinu Filištíncov a po hranicu Egypta.

27 Kráľ urobil v Jeruzaleme striebro takým obyčajným ako kamene a cédre, ako divé figovníky, ktorých je na Nížine hojnosť.
28 Kone privážali Šalamúnovi z Egypta a z ostatných krajín.

29 Ostatné činy Šalamúnove, skoršie i neskoršie, sú zaznačené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šilónskeho a vo Videní vidca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom.
30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov.
31 Keď usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca Dávida, a namiesto neho sa kráľom stal jeho syn Rechabeám.

 

 Ako byť šťastný... v prísloviach

Ožeň sa a budeš šťastný jeden týždeň; zabi prasa a budeš šťastný mesiac; staň sa mníchom, budeš šťastný celý zvyšok života. (Poľské príslovie )
Ak si už však človek má vybrať, tak by mal dať prednosť šťastiu pred peniazmi: Šťastné srdce je lepšie ako plná peňaženka.
Nie každý, kto vám želá šťastie, je vaším priateľom. Lasica príde povedať „Šťastný nový rok!“ ku kurčatám.(Čínske príslovie )
Na koho sa neušlo, má jednoducho smolu. Môže hľadať šťastie napríklad v knihách: Byť majiteľom knihy je niečo, čo môže prispieť ku šťastiu.
Človek je šťastný, keď má knihy. Ale ešte šťastnejší je, ak ich nepotrebuje. (Čínske príslovie)
Spokojný človek je šťastný, aj keď je chudobný; nespokojný človek je smutný, aj keď oplýva bohatstvom. (Čínske príslovie)
Egypťania vedia, že človek nemôže mať všetko naraz - aj šťastné manželstvo, aj bohatstvo, aj pokoj v duši. Radšej kus chleba a v srdci šťastie než bohatstvo so žiaľom v srdci. (Egyptské príslovie)
Potvrdzuje to aj ďalšie príslovie o tom, že nikdy sa nedá nájsť všetko pokope: Krásne dievčatá sú zriedkakedy šťastné, inteligentní chlapci sú zriedkakedy krásni. (Čínske príslovie)
Angličania, hľadajú zlatú strednú cestu - niečo medzi manuálnou a duševnou prácou:
Ak chcete byť šťastní rok, zorte záhradu;
ak chcete byť šťastní do smrti, zasaďte strom. (Anglické príslovie)
 

ŠŤASTNÉ SNY


Šťastie po slovensky je prirodzené: Postav dom, ožeň sa, sploď syna a zasaď strom.
V celom svojom živote stretne človek šťastie len občas, dokonca sú aj takí, ktorým sa to nepodarí za celý život ani raz. Pritom vôbec nezáleží na tom, či sa človek snaží šťastiu nadbiehať, alebo mu to je jedno. Šťastie si chodí po vlastných chodníčkoch a samo rozhoduje komu a kedy skríži cestu a komu sa oblúkom vyhne. Podobne je to aj so snami. Aj tu sa môže človek potiť od to-ho, ako sa snaží privolať si aspoň sen o šťastí a namiesto toho sa mu sníva horor, ako bol prichytený pri krádeži, nevere alebo pri inej neblahej činnosti. A keď ho konečne nejaké to šťastíčko vo sne navštívi, zazvoní budík a rozprávke je koniec.
Existujú však aj iné sny - také, ktoré človeku prorokujú šťastie a lásku. Zopár takýchto prorockých“ snov nájdete i v knihe "Sny" od herečky Vilmy Jamnickej. Je to zábava, čomu všetkému dokážu ľudia veriť.

http://www.mudraakoradio.euweb.cz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]